PowerOak BV Algemene Voorwaarden voor Consumenten


Versie: 01-10-2023 v1.0

Over het algemeen

Algemene voorwaarden worden vaak terecht gezien als "moeilijke kleine lettertjes". Daarom proberen wij in deze voorwaarden in begrijpelijke taal te spreken over onderwerpen als prijs, levertijd, betalingstermijn en wat er precies wordt geleverd. Omdat niet iedereen bekend is met de inhoud van de juridische procedure die van toepassing is op een koopovereenkomst, beginnen we met een korte uitleg over uw wettelijke rechten als koper.

De persoon die u een product of dienst levert (gemakshalve wordt dit in deze algemene voorwaarden "Verkoper" genoemd) is wettelijk verplicht om te leveren wat hij levert en om over de eigenschappen te beschikken die een koper mag verwachten als een gevolg van het (koop)contract dat hij met de verkoper heeft gesloten (dit heet conformiteit). Hierbij spelen het type product en de uitspraken van de verkoper een rol, bijvoorbeeld over bijzondere eigenschappen van het product. Voor het overige is het voor de duidelijkheid aan te raden dergelijke zaken separaat schriftelijk vast te leggen. De koper kan ook vertrouwen op reclame van de fabrikant, tenzij de verkoper uitdrukkelijk heeft aangegeven het niet eens te zijn met deze verklaringen. Voor de goede orde hebben wij in artikel 7 een conformiteitsverklaring opgenomen.

Indien blijkt dat het product niet de eigenschappen bezit die op grond van de koopovereenkomst worden verwacht, kan de koper van de verkoper eisen - naast alle andere rechten die de wet hem toekent (bijvoorbeeld surseance van betaling):
Levering van wat ontbreekt;
Herstel van de gebreken, tenzij dit onmogelijk is of niet door verkoper kan worden verlangd;
of

Vervanging tenzij dit onmogelijk is of niet kan worden verlangd door de verkoper.

De verkoper kan reparatie of vervanging weigeren als de kosten niet in verhouding staan tot andere redelijke oplossingen, b.v. B. Vermindering van de koopprijs of restitutie van de koopprijs en vergoeding van geleden schade.

Identiteit van PowerOak BV
PowerOak B.V
Kanaaldijk-Noord 111
5642JA Eindhoven
Nederland

Telefoon +31 40 240 5888
E-mail info@poweroak.nl
Website www.https://poweroak.eu

Gemachtigde vertegenwoordiger Ibrahim Ahmic
Verantwoordelijk voor de inhoud Ibrahim Ahmic
BTW-ID NL.8559.71.289.B.01
Handelsregister 65077687

Wij proberen onze afspraken over de prijs, de eigenschappen van het te leveren product, de levertijd, het tijdstip van betaling etc. zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen. Ook aanvullende afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Afspraken over reparatie worden ook schriftelijk vastgelegd.

Artikel 2. Het aanbod
Indien ons aanbod (en de prijs daarvan) een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, geldt dit zoals vermeld in het aanbod.

Het assortiment is beschikbaar zolang de voorraad strekt.

Wij beschrijven de aangeboden producten/diensten zodanig dat u als consument een goede beoordeling kunt geven. De bij het aanbod geplaatste afbeeldingen zijn waarheidsgetrouw; Mocht dit niet mogelijk zijn, dan vermelden we dat.

Voor zover mogelijk en voor zover van toepassing geven wij in het aanbod aan voor welke hard- of software de aangeboden producten/diensten (zoals software) geschikt zijn.

Onze prijzen zijn inclusief btw, zonder bijkomende kosten zoals verzend- en administratiekosten en heffingen zoals verwijderingsbijdrage of kopieerheffing. Ook deze worden tijdig voor het sluiten van de overeenkomst bekend gemaakt.

Gedurende de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten/diensten niet verhoogd, tenzij dit het gevolg is van wettelijke regelingen (waaronder bijvoorbeeld verhoging van het btw-tarief).

Is de prijsverhoging van 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst met u, dan kunt u deze overeenkomst beëindigen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Een uitzondering geldt voor prijzen die betrekking hebben op schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben. In dat geval kunnen wij variabele prijzen aanbieden, maar indien dit het geval is zullen wij bij het aanbod aangeven dat dit richtprijzen zijn die zijn gebonden aan schommelingen op de financiële markt.

Artikel 3. De prijs
Onze prijzen zijn inclusief btw, zonder bijkomende kosten zoals verzend- en administratiekosten en heffingen zoals verwijderingsbijdrage of kopieerheffing. Ook deze worden tijdig voor het sluiten van de overeenkomst bekend gemaakt.

Gedurende de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten/diensten niet verhoogd, tenzij dit het gevolg is van wettelijke regelingen (waaronder bijvoorbeeld verhoging van het btw-tarief).

Is de prijsverhoging van 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst met u, dan kunt u deze overeenkomst beëindigen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Een uitzondering geldt voor prijzen die betrekking hebben op schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben. In dat geval kunnen wij variabele prijzen aanbieden, maar indien dit het geval is zullen wij bij het aanbod aangeven dat dit richtprijzen zijn die zijn gebonden aan schommelingen op de financiële markt.

Artikel 4. Betaling
We bieden verschillende betaalmethoden aan die van tijd tot tijd kunnen verschillen. Na ontvangst van de betaling ontvangt u van ons een factuur.

Net als u hebben wij onze betalingsverplichtingen. Als u uw betaling uitstelt, maken wij kosten.

Waar de wet dit toestaat, mogen wij de schade die wij hierdoor lijden (renteverlies en redelijke kosten om het openstaande saldo te incasseren) bij u in rekening brengen.

Artikel 5. Levering en uitvoering
Uiteraard proberen wij uiterlijk op het afgesproken tijdstip te leveren. Dit gebeurt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, tenzij een kortere of langere levertijd is overeengekomen. Indien de levering alsnog vertraging oploopt en er geen sprake is van overmacht, heeft u als koper het recht om de betaling uit te stellen tot de levering indien is overeengekomen dat u tegelijkertijd zou betalen. Indien u dit wenst, kunt u bij niet tijdige levering de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, tenzij de ernst van de overschrijding van de levertijd dit niet rechtvaardigt.

De levering vindt plaats op het door u opgegeven adres. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling of dienst niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De deadline hiervoor is 14 dagen na het sluiten van de (koop)overeenkomst. Na deze periode heb je het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en heb je recht op schadevergoeding.

Na ontbinding zullen wij het door u betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een apart besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zullen wij ons best doen om u een vervangend artikel te bezorgen. leveren. Uiterlijk bij aflevering zal hiervan duidelijk en begrijpelijk worden gerapporteerd. Indien het een koop op afstand betreft (zie artikel 10), kunt u alsnog gebruik maken van uw herroepingsrecht. De kosten voor het retourneren zijn in dit geval voor onze rekening.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van het product bestaat tot het moment van bezorging aan jou of een door jou aangewezen derde, tenzij je hebt gekozen voor een verzendmethode die wij niet standaard aanbieden.

Artikel 6. Garantie
Op al onze nieuwe producten zit een jaar garantie. Fabrikanten of importeurs van producten of specifieke onderdelen kunnen hun eigen garantie bieden. Ook als u op zo'n garantie een beroep wilt doen, kunt u bij ons terecht. Als verkoper blijven wij te allen tijde uw aanspreekpunt.

Gevaar!

Houd er rekening mee dat garantierechten kunnen vervallen als u wijzigingen aanbrengt aan de geleverde producten.

Artikel 7. Conformiteit
Wij staan er voor in dat onze producten en diensten voldoen aan de (koop)overeenkomst, de in ons aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid, alsmede de ten tijde van de totstandkoming van de (koop)overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften ) overeenkomst. Garanties op grond van artikel 6 laten het in dit artikel bedoelde recht onverlet.

Artikel 8. Privacybeleid
Wij hechten veel belang aan een duidelijk en transparant gegevensbeschermingsbeleid. Daarom gelden de volgende regels:

Alleen de persoonlijke informatie die nodig kan of kan zijn om onze diensten aan u of op dit moment te behouden en te verbeteren, wordt verzameld op basis van wet- en regelgeving;

Uw persoonsgegevens worden verwerkt, opgeslagen en beheerd in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het privacybeleid dat wij op onze website hebben gepubliceerd:

Al uw persoonlijke gegevens die onze medewerkers zien, worden strikt vertrouwelijk behandeld (documenten, e-mails, enz.). Ook hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsclausule in hun arbeidsovereenkomst getekend.

Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden als wij met deze partijen schriftelijke afspraken hebben gemaakt over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als consument heeft u verschillende rechten. Binnen vier weken na ontvangst van het verzoek om uw wettelijke rechten uit te oefenen, zullen wij u informeren over uw verzoek en hoe dit in behandeling zal worden genomen.

Meer informatie over hoe wij omgaan met uw privacy? In ons privacybeleid geven wij aan welke persoonsgegevens wij van u verwerken en hoe wij deze verzamelen, voor welke doeleinden wij dat doen, aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken, hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, hoe wij uw persoonsgegevens beschermen, en hoe dit te doen. Dien klachten in en/of neem contact met ons op.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
Wij behouden ons het eigendomsrecht voor zolang de aankoop niet volledig is betaald. In onze reparatieopdrachten geven wij een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de artikelen die u ter reparatie aanbiedt, zodat uw eigendomsrechten niet worden aangetast als het reparatiebedrijf failliet gaat terwijl uw artikelen er gewoon zijn.

Artikel 10. Koop op afstand
Bij een zogenaamd koopcontract op afstand, dat meestal wordt aangeduid als koopcontract op afstand (bijvoorbeeld een bestelling in een webshop), gelden speciale aanvullende regels die we apart in dit artikel hebben vermeld.
We spreken van een koop op afstand als het een koopovereenkomst betreft waarbij er geen direct contact is tussen de verkoper en de consument. In de volksmond: zonder dat ze allebei in dezelfde ruimte zijn. Dit geldt dus niet alleen voor aankopen via internet (webshops), maar ook voor telefonische of schriftelijke bestellingen die onder het begrip "verkoop op afstand" vallen.
Het belangrijkste onderdeel van een koop op afstand is dat de consument een bedenktijd heeft van 14 dagen (ingaande de dag na bezorging) om de koop te herroepen. Binnen deze termijn kan hij gebruik maken van zijn herroepingsrecht, het recht om van de koop af te zien.

Artikel 10a. informatie
De informatie die u voorafgaand aan uw aankoop ontvangt, is zodanig dat u het aanbod goed kunt beoordelen, bijvoorbeeld door middel van afbeeldingen die een waarheidsgetrouwe weergave zijn van de producten. De informatie is duidelijk en begrijpelijk en ook snel en gemakkelijk (tijdig voor het sluiten van de overeenkomst) te vinden op onze website.

Ook krijgt u duidelijke informatie over uw rechten en plichten, b.v. bijv.:
- de totaal te betalen prijs, inclusief eventuele bijkomende kosten (deze worden ook apart gespecificeerd), inclusief bijvoorbeeld eventuele thuiskopieheffingen of verzendkosten;
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt;
- of het herroepingsrecht van toepassing is of niet, hoe u gebruik maakt van het herroepingsrecht, het modelformulier voor herroeping, maar ook wie welke kosten draagt als van het herroepingsrecht gebruik wordt gemaakt;
- de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst;
- de geldigheidsduur van de prijs of de mogelijkheid tot aanvaarding van het aanbod;
- De prijzen die u moet betalen als u contact met ons wilt opnemen, wijken af van de basisprijs. Bent u al klant en wilt u contact opnemen met het afgesloten contract, dan is de prijs nooit hoger dan de basisprijs;
- Toegang tot de gegevens die we over u bewaren;
- de minimale duur van de overeenkomst op afstand als er sprake is van voortdurende of regelmatige levering van producten of diensten. Daarnaast worden de totaalprijs en de totale kosten per factureringsperiode weergegeven. Indien aan zo'n overeenkomst een vast bedrag is verbonden, is de totale prijs inclusief de totale maandelijkse kosten.

U ontvangt ook de volgende informatie:
ons bezoekadres waar een klacht kan worden ingediend;
hoe u uw herroepingsrecht kunt uitoefenen;
Informatie over bestaande service na verkoop en garanties;
de hiervoor onder 10a en onder identiteit genoemde gegevens;
de voorwaarden voor het beëindigen van het contract.
Ook deze informatie is duidelijk en begrijpelijk en is snel en eenvoudig terug te vinden op onze website voordat de overeenkomst tot stand komt.

Na de totstandkoming van de overeenkomst, maar uiterlijk na levering van het product of de dienst, ontvangt u als koper alle onder 10a bedoelde informatie op zodanige wijze dat u deze eenvoudig kunt opslaan op wat wettelijk gezien een duurzaam gegevensbestand is. vervoerder. Een duurzame drager is een manier waarop informatie wordt opgeslagen op een manier die u later kunt lezen, zoals een cd, een pdf-bestand of een document dat kan worden afgedrukt. Ook een e-mail wordt gezien als een permanent medium. Als u de informatie op deze manier al heeft ontvangen voor het sluiten van de overeenkomst, is dit voldoende en hoeft de informatie niet opnieuw te worden verstrekt.

Artikel 10b. Bedenktijd bij levering van de producten (herroepingsrecht)
Bij de aankoop van producten heeft u als consument een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag nadat je het product hebt ontvangen of als dit namens jou is gedaan.

Of:
- als u in één bestelling meerdere producten heeft besteld: op de dag waarop u of een door u genoemde derde partij het laatste product van deze bestelling heeft ontvangen.
- Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop jij, of een door jou aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen
- bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode, b.v. B. maandelijks een magazine: de dag waarop jij, of een door jou aangewezen derde, het eerste product hebt ontvangen.

Tijdens deze periode heb je de mogelijkheid om het contract zonder opgave van redenen te beëindigen. U kunt het modelformulier voor herroeping gebruiken of op een andere duidelijke manier aangeven dat u de overeenkomst wilt herroepen. Als de melding online is gedaan, bevestigen wij de ontvangst. U dient de producten binnen 14 dagen na herroeping te retourneren. Dit staat bekend als het herroepingsrecht.

Tijdens de bedenktijd dien je zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Dit betekent dat je het product alleen uitpakt of gebruikt in de mate die nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wilt behouden. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, dient u het product met alle geleverde toebehoren en - indien mogelijk - in de originele staat en verpakking aan ons te retourneren. Wij zullen u hierover duidelijke informatie geven.

U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering die het gevolg is van een omgang met het product die verder gaat dan is toegestaan in lid 2. Wij zijn gerechtigd de waardevermindering te verrekenen met het bedrag dat u terugkrijgt.

Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, hoeft u niet meer te betalen dan de kosten van de terugzending. Indien dit per post niet mogelijk is zullen wij de kosten voor u inschatten. Indien wij de retour verzendkosten voor onze rekening nemen, zullen wij dit duidelijk vermelden.

We laten je zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 14 dagen, weten. Restitutie na annulering. Wij zijn gerechtigd een terugbetaling in te houden totdat wij de producten hebben ontvangen of totdat u heeft aangetoond dat u de producten heeft geretourneerd.

Als je een duurdere verzendmethode hebt gekozen dan de goedkoopste standaard levering, hoeven we de extra kosten van het betalen van de duurdere methode niet te vergoeden.

Artikel 10c. Uitsluiting van het herroepingsrecht
Soms heb je als consument geen herroepingsrecht, maar dit moet door ons duidelijk worden vermeld voor het sluiten van de overeenkomst. Dit betreft onder meer:

Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.

Overeenkomsten gesloten tijdens een openbare veiling. Producten gekocht op een internetveiling vallen over het algemeen niet onder de dekking. Hiervoor geldt het herroepingsrecht.

Verleende diensten, maar alleen als:
- het optreden is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming; En
- U heeft verklaard dat u uw herroepingsrecht verliest nadat wij de overeenkomst binnen de bedenktijd volledig hebben uitgevoerd.

Naar uw specificaties gemaakte producten die niet geprefabriceerd zijn en naar uw keuze of beslissing worden gemaakt, al dan niet duidelijk bedoeld voor een specifieke persoon;
Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.

Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering afzonderlijk wordt aangebracht.
Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
Verzegelde audio-, video-opnamen en computersoftware waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
Losse kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen.

Artikel 10d. betaling
Elke keer dat een consument een aankoop doet, wordt in de algemene voorwaarden een volledige vooruitbetaling gedaan met de verschillende aangeboden betaalmethoden om te kunnen betalen.

Artikel 10e. annulering
Een bestelling kan kosteloos worden geannuleerd indien deze nog niet is verzonden, met uitzondering van producten en/of diensten die zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

Artikel 11. Klachten en klachttermijn
Omdat wij onze klanten zo goed mogelijk van dienst willen zijn, vinden wij het belangrijk om van u te horen als u klachten heeft over onze dienstverlening. Doe dit - mede om de schade te beperken - zo snel mogelijk. Volgens de wet wordt een klacht tijdig gemeld als deze binnen twee maanden na ontdekking wordt gedaan. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op basis van het koopcontract mag verwachten. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.

Als u een klacht bij ons indient, wordt deze uiterlijk binnen 14 dagen beantwoord. Mochten wij hier meer tijd voor nodig hebben, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u een reactie kunt verwachten. Let op: Bovenstaande is alleen van toepassing op klachten over de door ons geleverde producten en/of diensten. Voor klachten over onze verwerking van uw persoonsgegevens gelden andere regels. Voor meer informatie, zie het privacybeleid op onze website of neem contact met ons op.

Artikel 12. Geschillen
Op de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met bovenstaande overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Indien een aankoop op afstand is gedaan op grond van artikel 10, kunt u ook een klacht indienen/het geschil aanhangig maken via het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR). U vindt dit platform op https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Shopping Cart

Cart is empty.

 

You can try some popular tags here:

Account

Account

Nog geen account?
Create an Account